رینگ روغن

رینگ روغن

تاریخ انتشار: نظرات: 0


رینگ روغن یک پارچه، از فولاد پرس شده ساخته شده و جنس نوع سه پارچه آن تماماً از فولاد است.

شکل رینگ مقطع رینگ ها به شکل مستطیل ساده، ذوزنقه، مستطیل با پخ داخلی یا خارجی، مستطیل با پله ی داخلی و خارجی و هم چنین با سطح قوس دار بیرونی و طرح های متنوع دیگر ساخته می شود. هر یک از رینگ های فوق به طریقی روی پیستون نصب می شوند. اگر رینگ دارای علامت یا کلمه ی (TOP) باشد به طرف بالا قرار می گیرد. در غیر این صورت مطابق شکل روی پیستون سوار می شوند.